top of page

Algemene voorwaarden

Boekenbank is eigendom van Meta4books vzw

Vestinglaan 57 bus 9

2650 Edegem

Ondernemingsnummer: 0470.860.665

Ga naar www.boekenbank.be voor meer informatie of contacteer ons op boekenbank@meta4books.be.

1De Gebruikersovereenkomst

1.1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten die worden aangeboden door Meta4books vzw via Boekenbank. Als gebruiker van Boekenbank ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden. Je wordt in deze voorwaarden aangeduid als "de gebruiker", of eenvoudigweg "je".

1.2 Toestemming

Door het gebruik van Boekenbank en van de diensten aangeboden door de Boekenbank, ga je als gebruiker akkoord met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. Je wordt verondersteld alle aanduidingen op Boekenbank te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing verder gegaan wordt met het gebruik van Boekenbank, wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.

1.3 Wijzigingen

Meta4books vzw kan deze voorwaarden altijd wijzigen of amenderen. De gewijzigde versie is van kracht dertig (30) dagen na datum van de publicatie ervan op deze website.

1.4 Doel en aard van de dienst Boekenbank

Boekenbank is het orderplatform van Meta4books vzw dat aan uitgevers, distributeurs en importeurs de mogelijkheid geeft om hun titelbestand op te laden en orders van boekhandels te ontvangen. Boekhandels kunnen het volledige titelbestand raadplegen, orders doorsturen naar de respectievelijke leveranciers en bestellingen van bibliotheken ontvangen. Bibliotheken kunnen het volledige titelbestand raadplegen en bestellingen doorsturen naar boekhandels. Meta4books beheert via Boekenbank ook de ISBN-vragen voor het Vlaamse boekenvak.

1.5 Gebruik van de dienst

Met Boekenbank kan je als leverancier titelgegevens ter beschikking stellen van afnemers zodat zij orders kunnen plaatsen. Boekenbank is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Je mag Boekenbank niet gebruiken op een manier in strijd met het gewone en normale gebruik ervan, voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat in strijd is met andere in deze tekst bepaalde voorwaarden of nog in strijd met andere waarschuwingen, voorwaarden of wetgeving. Je dient Boekenbank in al haar onderdelen te gebruiken als een normaal voorzichtig en redelijk persoon.

1.6 Beschikbaarheid

Meta4Books vzw spant zich in om de beschikbaarheid van het Boekenbank systeem zo optimaal mogelijk te garanderen. Indien er zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, wordt dit beschouwd als overmacht. Meta4books vzw kan dan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade, tenzij ingeval van financiële schade ingevolge een zware of intentionele fout van de zijde van Meta4books vzw.

1.7 Beëindigen account

a. Stopzetting

Het Boekenbank-lidmaatschap kan steeds beëindigd worden. De account wordt dan gedeactiveerd. Stopzetting kan aangevraagd worden per mail, gericht aan boekenbank@meta4books.be. Binnen de 20 werkdagen na ontvangst van de mail bij Meta4books vzw, wordt de account gedeactiveerd. Na het deactiveren van de account heeft de gebruiker geen toegang meer tot het platform. De persoonsgegevens, de historiek en in voorkomend geval de titels worden in dat geval verwijderd.

b. Herinschrijving

Wanneer een gebruiker opnieuw wenst deel te nemen aan het platform, moet de gebruiker zich opnieuw registreren op de website.

1.8 Fraude noot

Door Boekenbank te gebruiken, verklaart de gebruiker dat de geregistreerde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. De log-in gegevens voor de Boekenbank-account mogen niet gedeeld worden. Meta4books vzw zal op regelmatige basis steekproeven organiseren om eventueel verdacht gebruik van Boekenbank te detecteren. Wanneer fraude geconstateerd wordt, kan Meta4books vzw op elk ogenblik een eind maken aan de registratie als gebruiker en de account blokkeren. De gebruiker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld via e-mail.

1.9 Klachten

Indien er eventueel fouten of onregelmatigheden zouden optreden, kunnen klachten betreffende de inhoud van gegevens die ter beschikking worden gesteld via Boekenbank per aangetekend schrijven worden gericht aan: Meta4books vzw, Te Vestinglaan 57 bus 9, 2650 Edegem. De klacht zal binnen de 7 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven worden behandeld, waarna het antwoord per brief of elektronisch per e-mail zal worden verstuurd.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto's, beelden, data, inhoud en structuur van Boekenbank-diensten, software, benamingen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen opgenomen op de website of verkrijgbaar via de website, of op andere dragers ('materialen'), zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Meta4books vzw of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van deze personen de op, of via deze website aangeboden materialen op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

3. Privacy beleid

Meta4books vzw verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruiker overeenkomstig de strikte normen van de Belgische en Europese wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Meta4books vzw respecteert de privacy van de gebruikers van Boekenbank en wil er dan ook alles aan doen om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom werd deze privacy policy opgesteld waarin alle nodige informatie kan worden gevonden. Deze privacy policy omschrijft welke rechten de gebruiker heeft en hoe hij die kan uitoefenen en dient dus aandachtig gelezen te worden. Elk gebruik van Boekenbank en het gebruik van de online Boekenbank-account, houdt in dat de gebruiker akkoord gaat met deze privacy policy.

De aanvrager waarborgt meerderjarig te zijn, of te handelen met toestemming of in aanwezigheid van zijn/haar ouder(s) of voogd. Neem deze policy grondig door vooraleer je gebruikt maakt van Boekenbank en je persoonlijke account. Indien je toch nog vragen zou hebben, kan je ons per e-mail contacteren op boekenbank@meta4books.be. Boekenbank is een product van Meta4books vzw. De gebruiker geeft uitdrukkelijke toestemming om verdere communicatie rond het aanbod te ontvangen vanaf het ogenblik van inschrijving.

3.1 Toestemming

Door de aanvraag van de Boekenbank-account stem je in met het verwerken van je persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden die in deze policy zijn aangegeven.

3.2 Persoonsgegevens die worden bijgehouden

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Boekenbank diensten is het noodzakelijk dat we een aantal gegevens verwerken en bijhouden met betrekking tot je lidmaatschap en gebruik van Boekenbank, voor de doeleinden vermeld in artikel 4.3. Bij het aanmaken van Boekenbank zal gevraagd worden om onder meer je naam, familienaam, adres, en hoedanigheid op te geven. Tot slot worden bepaalde persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verzameld wanneer je Boekenbank gebruikt. De gevraagde persoonsgegevens zijn essentieel om optimaal gebruik te maken van de diensten die je via Boekenbank worden aangeboden. Indien er zich een probleem voordoet, zullen deze gegevens ook worden aangewend om je te contacteren.

3.3 Doeleinden verwerking

Meta4books vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Alle gegevens die Meta4books vzw in het kader van de Boekenbank verzamelt, dienen enkel om de organisatie toe te laten om het digitale aanbod van nieuwe boeken te stimuleren. Meta4books vzw en haar partners zullen de gegevens nooit voor commerciële doeleinden gebruiken. Persoonlijke gegevens worden gebruikt om Boekenbank correct en optimaal te laten gebruiken overeenkomstig jouw persoonsgegevens. Dit zorgt ervoor dat het systeem herkent welke hoedanigheid je vervult op het platform, om anonieme statistieken over de gebruikers van de Boekenbank te genereren, om Boekenbank te verbeteren of statistische informatie aan derden mee te delen en om informatie te publiceren die de gebruiker zelf publiek maakt, onder de voorwaarden omschreven in de privacy-instellingen van de online Boekenbank account. Indien je hebt aangeduid dat je informatie wenst te ontvangen betreffende het Boekenbank, aanbod en bepaalde acties, zal informatie via elektronische weg worden meegedeeld. Je hebt steeds het recht om ons te melden dat je deze informatie niet meer wenst te ontvangen. Elke e-mail zal een hyperlink bevatten die je kan aanwenden om deze informatie stop te zetten.

3.4 Opslagtermijn en -locatie

Meta4books vzw bewaart de verzamelde persoonsgegevens van de gebruikers zolang zij gebruik maken van Boekenbank. De geanonimiseerde gegevens, bedoeld voor statistische verwerking, worden voor onbepaalde termijn bewaard.

3.5 Omstandigheden waarin we je gegevens delen met derden

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om Boekenbank correct en optimaal te kunnen gebruiken. Meta4books vzw beheert het gegevensbestand van Boekenbank en geeft geen persoonlijke informatie door aan derden die geen gebruiker zijn van Boekenbank zijn, behalve indien Meta4books vzw daar wettelijk toe verplicht is of Indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken.

3.6 Rechten in verband met je persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt een gebruiker over een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent het recht om inzage te krijgen in gegevens die door Boekenbank worden verzameld. Het correctierecht verleent de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige gegevens te verbeteren. Alle acties die gemaakt worden met Boekenbank en alle profielgegevens kunnen opgevraagd worden via de online account. Door een ondertekende brief te sturen naar Meta4books vzw, Vestinglaan 57 bus 9, 2650 Edegem, België, samen met een kopie van de identiteitskaart, kan de gebruiker zijn recht op inzage, wijziging of schrapping van de gegevens uitoefenen.

3.7 Lidmaatschap

a. Registratie

Elke uitgever, distributeur, importeur, boekenhandelaar of bibliotheek kan zich inschrijven op het Boekenbank platform. De registratie gebeurt bij voorkeur aan de hand van de e-ID. Daarnaast kan men eventueel een e-mail adres en/of een telefoonnummer opgeven. De Boekenbank-account is geldig voor onbepaalde duur, maar kan bij inactiviteit door de beheerder worden stopgezet.

 

b. Deelname

Na ontvangst van zijn account en log-in gegevens kan de gebruiker onmiddellijk deelnemen aan het platform.

 

c. Kostprijs

De hoogte van de bijdrage voor het gebruik van de Boekenbank diensten is afhankelijk van het profiel van de gebruiker (uitgever, importeur, handelsvertegenwoordiger, boekenhandel).

 

3.8 Wijzigingen van persoonlijke gegevens

De gebruiker dient zelf na te gaan of de persoonlijke gegevens op de account nog accuraat zijn, en dient desnoods wijzigingen aan te geven. Wijzigingen kunnen via de account gebeuren.

3.9 Beveiliging

Meta4books vzw neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, accidenteel verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.

3.10 Aanmelding bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

De verwerking van persoonsgegevens door Boekenbank is aangemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00; e-mail: contact@apd-gba.behttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Aansprakelijkheid

Meta4books vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade, en in het bijzonder niet voor schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade, verlies van opportuniteiten. Indien de wet één of meerdere van de hier opgenomen vrijstellingen onder bepaalde omstandigheden zou beperken, dan gelden de vrijstellingen voor zover de wet dit toelaat. Meta4books vzw kan niet waarborgen dat de Boekenbank-dienst (i.e. technologische infrastructuur) ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Meta4books vzw zal redelijke inspanningen leveren om de dienstverlening vlot te laten verlopen. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Meta4books vzw elke uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke waarborg af. Elke aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden zou zijn uitgesloten, zal beperkt blijven tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

4.2 Vrijwaring

Meta4books vzw is niet verantwoordelijk voor de promotie, acties, handelskortingen- of afspraken, die zouden voortvloeien uit het gebruik van Boekenbank De Boekenbank-gebruikers die instaan voor de inhoudelijke informatie (metadata), handelsafspraken e.d.m., zijn hoofdelijk aansprakelijk in geval van foutieve informatie of voor enige andere voorkomende fouten die hen kunnen worden toegerekend en vrijwaren Meta4books vzw tegen alle klachten of vorderingen van Boekenbank-gebruikers op grond van hun foutief handelen of niet-handelen. De gebruiker die intekent op de Boekenbank dienstverlening is hoofdelijk/persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden door hemzelf en door derden die via de gebruiker toegang verkrijgen tot de Boekenbank-dienst. De gebruiker vrijwaart Meta4books vzw tegen klachten of vorderingen van derden die voortvloeien uit het onwettig of onrechtmatig gebruik van de Boekenbank-dienstverlening of uit een niet door deze gebruiksvoorwaarden toegestaan gebruik. In geval van geschillen met derden zal de gebruiker gehouden zijn om Meta4books vzw te vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook (voorzienbare en onvoorziene, gekende en ongekende), die voortvloeien uit of in verband staan met het geschillen.

5. Geschillen

Het gebruik van de Boekenbank valt onder het Belgische recht. In geval van geschil omtrent het gebruik van de Boekenbank of diensten van de Boekenbank zijn de bevoegde Hoven en Rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

bottom of page